Ανακοινώσεις

Ισολογισμός χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 view PDF
Πρόσκληση Γ.Σ. των εταίρων χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 view PDF

Ισολογισμός χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 view PDF
Πρόσκληση Γ.Σ. των εταίρων χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 view PDF

Ισολογισμός χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 view PDF
Πρόσκληση Γ.Σ. των εταίρων χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 view PDF

Ισολογισμός χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 view PDF
Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 view PDF
Πρόσκληση Γ.Σ. των εταίρων χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 view PDF

Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 view PDF

Links Group Companies MEK SA: www.meksa.gr | www.bek.gr | www.synpro.gr | www.mekmarm.gr


sample image
Copyright © 2013 - Design by Thita LTD